TRIVSELSREGLER

för Bostadsrättsföreningen Årstiden

 

Det här bör Du veta om föreningens trivselregler!

Ansvar för trivseln

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahands -hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 

1. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

 

2. Om säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

c) Lämna inte källardörrar olåsta.

d) Var försiktig med eld.

e) Rök inte i fastighetens gemensamma utrymmen.

f) Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.

g) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

 

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kontakta fastighetsskötaren, Anglob.

Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

 

4. Balkonger, altaner

Balkonger/altaner får inte användas för

a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

b) skakning av mattor.

c) grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke.

Placera blomlådor innanför balkongräcket.

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

 

 

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

Styrelsens skriftliga godkännande måste skickas med bygglovshandlingarna till kommunen.

För målning av balkongen, kontakta styrelsen.

Vid större förändringar, för de medlemmar som har uteplatser, skall styrelsen kontaktas först.

 

 

5. Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor finns piskställning på gården.

 

6. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet eller i cykelstället och inte ställas utanför porten. Barnvagnar och rullatorer mm får inte placeras i entrén eller trapphusen. För mopedförvaring, kontakta styrelsen.

 

8. Gården

a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats.

b) Gården får användas för privata arrangemang.

Glöm inte att i förväg informera grannarna.

c) Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

 

9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

a) Föreningen källsorterar delar av avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet / källaren. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

b) Grovsoprummet används för skrymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation.

c) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

10. Källare

I källare får förvaras personliga tillhörigheter endast i källarförrådet. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförrådet.

 

11. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

 

12. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka alltid upp djurets spillning. Gräsmattan på husens baksida är det absolut förbjudet att rasta djur på.

Alla husdjur måste hållas kopplade inom bostadsområdet!

 

13. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt, diskmaskiner och utföra hantverksarbete under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör. Visa hänsyn!

Om Du upplever att Du själv blir störd av någon/något, ta i första hand upp frågan med den det berör. Självklart kan Du alltid kontakta någon i styrelsen.

 

14. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

 

 

15. Lägenhetsunderhåll

Som hyresgäst är Du ansvarig att anmäla ev fel i lägenheten snarast.

Styrelsen kommer att göra en besiktning av föreningens hyreslägenheter under 2008 för att se om underhållsbehov föreligger.

För ev egen renovering, kontakta styrelsen innan.

Tänk på att vid egenhändig renovering, utan styrelsens godkännande, kan krav komma på återställande av lägenheten i ursprungligt skick.

Föreningen står också för kostnaderna vid eventuella fel på radiatorerna (elementen).

Kom ihåg att lufta dessa minst en gång per år. Kontakta styrelsen om Du behöver hjälp.

OBS! Flyttning av radiatorerna får ej ske.

 

 

16. Om Du tänker flytta

Vid uppsägning av hyreskontrakt gäller 3 månaders uppsägningstid.

Kontakta styrelsen om Du ska flytta,

 

 

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 30 / 3, 2008 att gälla fr o m den 29/5, 2008

Dessa ordningsregler har beslutats av föreningsstämman den / 200 att gälla fr o m den

 

                                                                                                                                                                    Tillbaka